Hämtar information

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Denna information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på denna webbplats.

Vi tycker att skyddet av dina personuppgifter är viktigt

När du använder våra tjänster och interagerar med oss anförtror du oss mycket information om dig som person. Vi använder inte bara din information för att tillhandahålla dina försäkringar utan även för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

Vi vill vara transparanta

Vi vill vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem. För att uppnå detta syfte har vi sammanställt mer detaljerad information om hur, när och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar din information

Med personuppgifter avser vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell.

Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information. Vi anger vilken typ av information vi behandlar med exempel, för att underlätta din förståelse. 

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund, för att ge dig bättre service genom våra olika kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av skadeersättning). 

Personlig information
Namn, kontaktuppgifter, familjestatus, födelsedatum, anställning och arbetsgivare, marknadsföringspreferenser. 

Personnummer och andra officiella uppgifter från myndigheter
Personnummer, körkortsuppgifter och folkbokföringsadress. 

Finansiell information och kontouppgifter
Bankkontonummer och kontouppgifter, kreditinformation och annan betalningsinformation. 

Försäkrings- och skadeinformation

Försäkrings- och skadeinformation samlas in för att ingå försäkringsavtalet och för att reglera skador. Vi kan till exempel behöva uppgifter om den egendom som försäkringen omfattar, som fastighetsuppgifter eller fordonsinformation, eller journaluppgifter för att reglera en personskada. Här listar vi fler exempel på uppgifter vi samlar in.  

Fastighetsuppgifter
Adress och fastighetsbeteckning, byggnadstyp och byggnadens egenskaper, taxeringsuppgifter, fastighetens skick, byggnadens ålder och tillbehör, boende och hyresgäster, larm och låsskydd. 

Fordonsuppgifter
Registreringsnummer, fordonstyp och egenskaper, fordonshistorik (t.ex. ägarskap, körsträcka och besiktningsuppgifter), bonusinformation. 

Reseinformation
Hotellbokningar, biljettuppgifter, reseinformation. 

Skadehistorik i If
Tidigare skadehistorik i If (skadefria år).
Skadeuppgifter från andra försäkringsbolag
Information från det gemensamma skaderegistret (GSR). 

Fritidsintressen och djur
Idrottsaktiviteter, extremsport eller professionell idrott, hästar, hundar och andra djur. 

Känsliga personuppgifter

Hälsouppgifter
Tidigare och aktuell hälsostatus och hälsotillstånd, information om skador och funktionsnedsättningar, genomförda och planerade medicinska behandlingar och undersökningar, levnadsvanor (t.ex. alkohol och rökning), graviditet, receptförskrivningar. 

Rättsliga förfaranden, bedrägerier och information om brott
Information om rättsliga förfaranden i relation till dig, till exempel inom ramen för en ansvars-, olycksfalls- eller överfallsskyddsskada till följd av en brottslig gärning. Vi samlar även in nödvändig information för att förhindra penningtvätt, försäkringsbedrägerier och utreda oklara försäkringsfall. 

Medlemskap i fackliga organisationer
Information om medlemskap i fackliga organisationer när din försäkring (innehåll, omfattning och pris) är beroende av ditt medlemskap. 

Övrigt

Telefon och videoinspelningar
Vi spelar in telefon och videosamtal mellan dig och våra anställda. 

Din kontakt med oss
Mejl, chattmeddelanden, online-möten, kontakthistorik, brev. 

Information från sociala media
Information publicerad i sociala media (t.ex. kunders meddelanden från Facebook). 

Information från externa källor
För att komplettera och hålla den information som du tillhandahållit oss aktuell hämtar vi in kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.​

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga försäkringsverksamhet för dig och våra andra kunder. Här följer olika användningsområden för de personuppgifter vi behandlar.


Försäljning, förmedling och administration av försäkring

Vi behöver behandla personuppgifter för att ingå, förmedla och administrera försäkringsavtal med dig och för att identifiera dina försäkringsbehov, din risk och rätt att köpa eller teckna viss försäkring. Informationen används för att beräkna rätt pris i förhållande till försäkrad risk, fastställa lämpligt försäkringsbelopp och försäkringsomfattning. Vi använder även uppgifterna för administration och för att erbjuda dig tjänster relaterade till dina försäkringar och ditt kundengagemang.

Skadereglering
Vi använder personuppgifter för att reglera skador och fastställa rättsliga anspråk.

Hantera vår relation med dig
Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig.

Återförsäkring
Vi kan i begränsad omfattning komma att sammanställa och lämna ut uppgifter för att teckna och göra anspråk på återförsäkringsskydd.

Tillhandahållande av tjänster från våra partners
Vi använder dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna erbjuda tjänster som är relaterade till våra försäkringsprodukter.

Utveckling och kvalitét
Vi använder personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhets¬undersökningar.

Marknadsföring
Vi samlar in och analyserar personuppgifter, som webbeteende och platsinformation, för att kunna skicka erbjudanden om försäkring och annan användbar information anpassad för dig. Du kan komma att få försäkringserbjudanden som vi bedömer kan vara intressanta och relevanta för dig. Samtidigt försöker vi undvika att skicka eller visa information som inte kan antas vara relevant för dig. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

När man använder personuppgifter för att för att bedöma personliga egenskaper, analysera eller göra förutsägelser i olika avseenden kallas det profilering.

Utredning och penningtvätt
Vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering samt för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier, liksom för att analysera och hantera andra kommersiella risker.

Myndighetsrapportering
Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

Upprättande av statistik
Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.​

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss.

Direkt från dig eller försäkringstagaren
Exempel: Vi inhämtar uppgifter från dig när du interagerar med oss via våra kommunikationskanaler (t.ex. via våra hemsidor, telefon, e-post) och visar intresse för köp av försäkring, köper försäkring eller anmäler en skada.

Användande av våra tjänster, webbsidor och information publicerad på sociala medier
Exempel: Vi använder nätidentifierare (cookies) när du använder våra tjänster och besöker våra webbsidor. Dessa är viktiga för att optimera din upplevelse och användning av de tjänster vi erbjuder dig. Läs mer om vår användning av nätidentifierare här: Om cookies

Direkt från din arbetsgivare, förening eller annan sammanslutning
Exempel: Register över anställda eller medlemmar, alternativt försäkran om anställning eller medlemskap, kan inhämtas för att bekräfta att du har rätt att teckna en viss försäkring eller omfattas av viss försäkring tecknad av din arbetsgivare, förening eller sammanslutning.

Direkt från bilföretag, tillverkare, generalagenter och finansbolag
Exempel: För att administrera biltillverkarens garantiåtaganden, erbjuda dig märkesanpassade erbjudanden och betalningslösningar.

Direkt från samarbetspartner, vårdgivare, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner
Exempel: För att utreda och reglera skador kan vi inhämta uppgifter från samarbetspartner, vårdgivare, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner, för att utreda din och andra parters rätt till ersättning.

Register hos myndigheter, försäkringsgivare och andra externa parter
Exempel: Vi inhämtar uppgifter om den egendom som du innehar från tillgängliga register

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

  • Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Till exempel information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt uppgifter som är nödvändiga för att fastställa rätt till försäkringsersättning.
  • Du kan ha gett oss ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas för vissa ändamål, t.ex. för att ta ställning till en ansökan om sjuk-, olycksfalls-, liv- eller sjukvårdsförsäkring. Du har i sådant fall när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.
  • Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intressen under förutsättning att din integritet är tillräckligt skyddad. Denna grund är tillämplig på behandling i syfte att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, för att underhålla och utveckla säkerheten i våra IT-system eller då det är nödvändigt för samarbetet med våra samarbetspartners.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person, till exempel när vi lämnar information till sjukhus för att de kunna hjälpa dig vid reseskada.
  • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Till exempel för att fastställa din rätt att teckna viss försäkring eller fastställa rätt till försäkringsersättning.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss. Vi är till exempel skyldiga att tillhandahålla information om en trafikförsäkring till Trafikförsäkringsföreningen och att lämna uppgifter till Skatteverket om utbetald ersättning i vissa fall.

Automatiserade beslut och profilering

Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Det kan röra sig om automatisk prissättning i våra säljsystem baserad på den information som tillförts systemet eller automatisk utbetalning av skadeersättning baserad på den information som tillhandahållits. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder bättre och effektivare service. Vi informerar dig innan helt automatiserade beslut tillämpas om dessa påverkar dig i betydande grad.

Skadereglering

Vi använder automatiserade beslut som del i vår skadereglering via internet. Besluten baseras på den information som tillhandahålls och bedöms sedan i enlighet med vad som anges i försäkringsvillkoren, för att till exempel automatiskt beräkna skadeersättningens storlek. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

Säljprocessen

Vi använder automatiserade beslut som del i vår säljprocess bland annat via vår webbplats. Automatiserade beslut baseras på den information som tillhandahållits oss och våra system beräknar sedan priset för försäkringen baserat på exempelvis uppgifter som fordonsuppgifter, skadehistorik, ålder och geografisk plats.

Automatisk premieberäkning förekommer för de flesta av våra försäkringar som avser privatpersoner. Vi kan också efter att du lämnat samtycke till det komma att använda oss av automatiserade beslut vid ansökan om sjuk-, olycksfalls-, liv- eller sjukvårdsförsäkring där även uppgifter om hälsa behandlas. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

Direktmarknadsföring

Inom marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får oönskad information.

Informationssäkerhet och gallring

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet och som uppfyller vid var tid nödvändiga krav enligt gällande rätt. För det fall vi anlitar någon annan part utanför If för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för utförs det alltid med omsorg och med krav på att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.​

Hur vi delar personuppgifter med andra

Som försäkringsbolag tillämpar vi sekretess avseende våra kunder och deras information. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling av personuppgifter som sker genom våra personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för vår kontroll.

Beroende på försäkringsprodukt och personuppgifternas natur kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

Banker och finansbolag för betalningsadministration, fordonsinformation samt information till anmälda innehavare av säkerhetsrätter i försäkrad egendom;

Försäkringsförmedlare och ombud som har förmedlat försäkringen; uppgifterna delas i den utsträckning det är nödvändigt för att för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder inför tecknande av försäkring. Uppgifter – men inte uppgifter om hälsa – kan även i annat fall komma att delas med försäkringsförmedlare om det finns ett berättigat intresse med hänsyn till försäkringsförmedlarens uppdrag;

Partners inom reparation och skadebesiktning såsom bilverkstäder, byggnadsentreprenörer och veterinärskliniker – information om försäkringens innehåll och omfattning samt kontaktuppgifter kan delas om det är nödvändigt för att besiktiga eller åtgärda en skada;

Trafikförsäkringsföreningen – vi är förpliktigade enligt lag att meddela Trafikförsäkringsföreningen om tecknade trafikförsäkringar samt trafikskador;

Bilföretag, tillverkare och generalagenter – vi tillhandahåller teknisk skadeinformation för att utveckla trafik- och fordonssäkerhet;

Vårdgivare – i händelse av anspråk inom ramen för sjukvårds-, person-, sjuk- och olycksfallsförsäkring kan vi komma att dela dina uppgifter med dina vårdgivare;

Andra försäkringsbolag – vi tillhandahåller skadeinformation till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för att kunna reglera en skada eller för att teckna och göra anspråk på återförsäkringsskydd;

Myndigheter och nämnder – vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfaranden;

Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår skadereglering för att erbjuda dig ytterligare tjänster;

IT-leverantörer – vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster.

GSR

Vi använder oss också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall.
Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.
Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Larmtjänst AB

I syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall kan uppgifter komma att lämnas för behandling till Larmtjänst AB (Larmtjänst). Uppgifterna gäller stöldanmält samt eftersökt gods och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. För närmare information om Larmtjänst och behandling av personuppgifter se www.larmtjanst.se.

Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm
www.larmtjanst.se

Överföring av dina uppgifter utanför EES

Dina personuppgifter lagras inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder från ett land utanför EU/EES, till exempel beträffande molntjänstleverantörer med verksamhet i USA. All sådan överföring sker med tillämpning av dataskyddsförordningen bestämmelser och med vårt säkerställande av din integritet.

Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

Vi vill hantera personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att fylla i vår ansökan om registerutdrag (PDF) och skicka ansökan till oss på mejl till registerutdrag@if.se, eller brevledes till If Skadeförsäkring AB, Registerutdrag, 106 80 Stockholm. Du har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm.

Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information.

Du har rätt att begära rättelse av eller radering av sådan information som du anser vara felaktig och du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering. Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

Vem kan du kontakta

Om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter, kan du kontakta Ifs Dataskyddsombud på DPO@if.se

If Skadeförsäkring AB, organisationsnummer 516401-8102, (och för livförsäkringar If Livförsäkring AB) är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Du kan skriva till oss på adress:

If Skadeförsäkring AB
106 80 Stockholm
Sverige

If står under tillsyn av Datainspektionen och du har rätt att vända dig direkt till dem med klagomål, men vi uppmuntrar dig att i första hand kontakta oss för att hantera dina klagomål.​